Đặng Văn Lâm

Đặng Văn Lâm is a professional footballer who plays as a goalkeeper for V.League 1 club Quy Nhơn Bình Định. Born in Russia, he plays for the Vietnam national... Wikipedia