Giám đốc PodcastOne D. Jonathan Merriman mua 15,964 đô la cổ phiếu công ty

2 nhiều tuần trước kia 6
)

Giám đốc PodcastOne, Inc. (NASDAQ: PODC) D. Jonathan Merriman gần đây đã tăng cổ phần của mình trong công ty, như được tiết lộ trong một hồ sơ SEC mới. Merriman, người cũng là người được ủy thác của D. Jonathan và Odile Merriman Family Trust, đã mua cổ phiếu phổ thông của PodcastOne vào hai ngày riêng biệt.

Vào ngày 20/6/2024, Merriman đã mua 7.700 cổ phiếu với giá trung bình 1,65 USD/cổ phiếu. Ngày hôm sau, ông tiếp tục mở rộng cổ phần của mình bằng cách mua thêm 2.000 cổ phiếu, với 409 cổ phiếu ở mức 1,55 đô la và 1.591 cổ phiếu ở mức 1,65 đô la mỗi cổ phiếu. Các giao dịch này là một phần của nhiều giao dịch mua được thực hiện với giá từ 1,63 đô la đến 1,67 đô la. Tổng giá trị cổ phiếu được mua trong những ngày này lên tới khoảng 15.964 đô la.

Sau các giao dịch này, quyền sở hữu trực tiếp của Merriman trong PodcastOne đã tăng lên tổng cộng 98.539 cổ phiếu. Ngoài ra, ông có quyền sở hữu gián tiếp thông qua quỹ tín thác gia đình nắm giữ 163.079 cổ phiếu. Merriman đã chia sẻ quyền biểu quyết và quyền lực không tích cực đối với cổ phần của quỹ tín thác nhưng từ chối quyền sở hữu có lợi ngoại trừ lợi ích tiền bạc của mình.

Các nhà đầu tư thường theo dõi việc mua nội gián vì nó có thể báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Các giao dịch mua gần đây của Merriman có thể được hiểu là một dấu hiệu tích cực cho triển vọng của PodcastOne. Tin tức này có khả năng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các cổ đông hiện tại và tiềm năng của PodcastOne.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Đọc toàn bộ bài viết
@2024